“Federation of Student Sports Tilburg”
(FOSST) is de koepelorganisatie voor alle studentensporten in Tilburg.

Belangenbehartiging

FOSST heeft als voornaamste doel het behartigen van de belangen van alle sportende studenten in Tilburg. Hierbij is de sportraad het aanspreekpunt voor alle 23 studentensportverenigingen (zoals oa. Tarantula) en individuele sporters. Ongeveer 6500 studenten in Tilburg hebben een sportkaart van het Tilburg University Sports Center en maken daarmee gebruik van de accommodaties en het uitgebreide sportaanbod. Voor FOSST is het van belang dat de student centraal staat en gehoord wordt om in de behoeften voor de studentensport te kunnen voorzien.

Vertegenwoordiging

Voor de studentensport zijn veel interne en externe relaties erg belangrijk. Daarom vertegenwoordigt FOSST de studentensportverenigingen (ssv’s) en alle sportende studenten bij overleggen met de overige studentenorganisaties van Tilburg University. Ook werkt de sportraad nauw samen met de directie en medewerkers van het Sports Center om de kwaliteit van de studentensport zo goed mogelijk te bewaken en waar nodig te verbeteren. Daarnaast vertegenwoordigt FOSST ook op landelijk niveau de Tilburgse studentensport. Zo is er een maandelijks overleg met alle sportraden van de overige universiteitssteden van Nederland en de overkoepelende organisatie StudentenSport Nederland.

Ondersteuning, Stimulering en Promotie

Voor landelijke studentensportevenementen als de Batavierenrace, StudentenWintersport en het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap organiseert FOSST de Tilburgse afvaardiging. Naast de landelijke evenementen organiseert de sportraad ook eigen evenementen om de studentensport zo veel mogelijk te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn verschillende clinics, Futsal competitie, het Carnavalvolleybaltoernooi of het Tilburgs Studenten Kampioenschap Stef Stuntpiloot. Bij het organiseren van de evenementen worden de ssv’s zo veel mogelijk betrokken om de verenigingen te promoten. Niet alleen de sportevenementen, maar ook activiteiten als een besturendag of kampioenenfeest worden georganiseerd voor de kadervorming van besturen van ssv’s.

FOSST heeft als doel de besturen en verenigingen te ondersteunen op organisatorisch en gedeeltelijk op financieel vlak, om de kwaliteit van de breedtesport én dieptesport zo hoog mogelijk te krijgen. Om de studentensport zo goed mogelijk te promoten is veel contact met externe instellingen zoals Tilburg University, Fontys & Avans Hogescholen en de Gemeente Tilburg.

“Federation of Student Sports Tilburg”
(FOSST) is the umbrella organization for all student sports in Tilburg.

Advocacy

FOSST’s main goal is to represent the interests of all sporting students in Tilburg. The sports council is the point of contact for all 23 student sports associations (such as Tarantula) and individual athletes. Approximately 6,500 students in Tilburg have a sports card from the Tilburg University Sports Center and thus use the accommodations and extensive sports offering. It is important for FOSST that the student is central and heard in order to meet the needs of student sports.

Representation

Many internal and external relationships are very important for student sports. That is why FOSST represents the student sports associations (ssvs) and all sports students in consultations with the other student organizations of Tilburg University. The sports council also works closely with the management and employees of the Sports Center to monitor the quality of student sports as best as possible and improve it where necessary. In addition, FOSST also represents Tilburg student sports at a national level. For example, there is monthly consultation with all sports councils of the other university cities in the Netherlands and the umbrella organization StudentenSport Nederland.

Support, Encouragement and Promotion

FOSST organizes the Tilburg delegation for national student sports events such as the Batavieren Race, Student Winter Sports and the Great Dutch Student Championship. In addition to the national events, the sports council also organizes its own events to encourage student sports as much as possible. Examples of this are various clinics, Futsal competition, the Carnival volleyball tournament or the Tilburg Student Championship Stef Stuntpilot. The SSVs are involved as much as possible in organizing the events to promote the associations. Not only sporting events, but also activities such as a board day or champions’ party are organized for the training of SSV boards.

The aim of FOSST is to support boards and associations on an organizational and partly financial level, to ensure that the quality of recreational and in-depth sports is as high as possible. To promote student sports as best as possible, there is a lot of contact with external institutions such as Tilburg University, Fontys & Avans Hogescholen and the Municipality of Tilburg.